Klimat och energi-innovationer i fokus för årets 100-lista

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har presenterat sin årliga 100-lista över aktuella forskningsprojekt som bedöms ha stor potential att skapa nytta för samhället och bli kommersiellt framgångsrika. I årets lista står bland annat innovationer för klimatomställning och energiförsörjning i fokus.

Övriga områden som lyfts fram på årets 100-lista, som är den femte i ordningen, är välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

– Det finns otroligt bra forskning i Sverige som har potential att förbättra världen med hjälp av ny teknik, säger Marianne Dicander Alexandersson, IVA-ledamot och styrgruppens ordförande.

Totalt är det 79 forskningsprojekt som har antagits till årets lista. Miljö Online har gått igenom dem alla för att hitta de mest intressanta ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Personcentrerad energieffektivitet och klimatanpassning lab

Det öppna labbet är tillgängligt för att testa energieffektiviserande ombyggnadsåtgärder.

Läs mer

Störningsfri stad

Genom att kommuner, Trafikverket, bygglogistikkonsulter, kollektivtrafiken och branschorganisationer arbetar tillsammans med forskare inom bygglogistik, samhällsplanering, intelligenta transportsystem, och interaktionsdesign utvecklas ett planeringsverktyg och en kollaborativ planeringsprocess som bidrar till minskade störningar och lägre risk för ökade kostnader eller förlängd byggtid.

Läs mer

Enzymatisk plaståtervinning

På grund av tillsatser är plastavfall som innehåller PET svårt att återvinna. Bara 10% av PET återvinns, resterande 90% hamnar på deponier eller skickas till förbränning. Molekylär återvinning kan i teorin användas för att återvinna all sorters PET oändligt många gånger. Det fungerar eftersom PET bryts ner till dess byggstenar tereftalsyra och etylenglykol som sedan kan renas upp och åter användas för att göra ny PET.

Läs mer

LunaLEC: utveckling av en flexibel och miljövänlig ljuskälla

LEC-lampor är ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ till LED-lampor som tillverkas i dyra anläggningar och innehåller miljöskadliga metaller som är svåra att återvinna.

Läs mer

Återvinning av slipmull

Slipmull är metalliskt avfall som produceras under tillverkning av stålprodukter och i Sverige läggs årligen tusentals ton av detta material på deponi. Med en ny innovativ återvinningsmetod är det möjligt att framställa mycket rena lösningar av järnklorid och järnsulfat av slipmull i en process som genererar vätgas som biprodukt.

Läs mer

AI för hållbar matproduktion från odling till gaffel

Inomhus vertikala odlingar (IVO) kan skapa symbios med sina värdbyggnader, vilket skapar nya förutsättningar för att förbättra energi och resurseffektiviteten i hela systemet. Detta kan bli en nyckelfaktor för att minska utsläppen av växthusgaser och också visa hur integration av andra infrastrukturer kan leda till hållbara stadsområden.

Läs mer

Energigenerering utan avfall och växthusgaser

Detta är den mest hållbara energiutvinningsmetoden som finns, helt jämförbar med sol, vind och vatten. Metoden använder väte från vatten som kärnbränsle i små reaktorer. Processen i reaktorerna ger inte någon skadlig strålning och inte heller några restprodukter, utan vätekärnorna omvandlas fullständigt till energi.

Läs mer

How to minimize e-waste and create incentives for repairs of smart electronics?

Läs mer

Products and services for product-as-a-service

Sweden’s ambitious goal of realizing a circular economy (CE) needs enhanced implementation of product-as-a-service (PaaS) business models.

Läs mer

Klimateffektiva förpackningslösningar – Webbaserat beslutsstödsystem med AI

Vi har utvecklat ett webbaserat systemstöd som mäter, förbättrar, simulerar och predikterar förpackningars totala klimat- och kostnadspåverkan vid användning av förpackningar i försörjningskedjor.

Läs mer

Återvinning av textilier

Återvinning av textilier är nästan obefintligt i Sverige och i Europa, använda textiler, som kläder går vanligen till deponi, det handlar om enorma mängder onyttjat råmaterial nämligen cellulosa fibrer som skulle kunna användas som förstärkningsmaterial i kompositer.

Läs mer

Energi- och resurseffektiv tillverkning av biomaterial från skogsråvara

Skogsbaserade material, allt från vanliga kontorspapper till tunna membran av nanocellulosa, har en sak gemensamt: tillverkningsprocesserna hanterar stora mängder vatten. Detta medför stor energiförbrukning för avvattning och torkning.

Läs mer

Koldioxidinfångning utan att behöva göra dyr gasseparation – Kemcyklisk förbränning

Kemcyklisk förbränning (CLC) är en ny teknik för förbränning som fångar in koldioxid (CO2) utan den dyra och energikrävande gasseparation som krävs för andra sätt att fånga in CO2.

Läs mer

100-listan

Fler trendspaningar