Stort intresse för innovation av hållbara material

Ett av projekten som får stöd har som mål att öka cirkulariteten för byggprodukter i plast.

Intresset för forskning och innovation om hållbar materialanvändning växer. 150 ansökningar har kommit in till RE:Source. 34 nya projekt får nu stöd med drygt 70 miljoner kronor.

Projekten spänner över flera centrala områden. De handlar om alltifrån resurseffektivitet i byggsektorn och cirkulära flöden av möbler till projekt vilka ska bidra till ökad återvinning av textiler, ta tillvara ämnen i slam eller att minska mängden farliga ämnen i material.

Klas Cullbrand, tf programchef för RE:Source, gläds åt det stora intresset.

– Det är fantastiskt kul att se att det finns så många med innovativa idéer på hur vi bygger ett mer konkurrenskraftigt Sverige genom fler cirkulära och resurseffektiva verksamheter.

Inom RE:Source har det totalt startats närmare 250 projekt sedan programmet startade. Fem av de 34 projekt som nu beviljats stöd presenteras kort nedan:

Cirkulära byggprodukter av plast

Byggsektorn står för cirka en femtedel av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser. Genom projektet ska förståelsen öka för vilka plastprodukter som finns i en byggnad och hur dessa kan ställas om till cirkulära alternativ. Målet är att öka cirkulariteten för byggprodukter i plast och därmed minska deras klimatpåverkan.

Projektledare: Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Bygg med bättre begagnat

Projektet vill ta fram ett normerande kvalitetssystem. Systemet ska skapa förtroende för återbrukade produkter samt bidra till förändrade arbetssätt och nya affärsmöjligheter. Kvalitetssystemet innehåller bland annat framtagande av kvalitetskriterier och utveckling av befintliga digitala verktyg.

Projektledare: RISE Research Institutes of Sweden AB

Från fast-fashion till nya textilfibrer

Det saknas idag storskalig teknik för återvinning av textila fibrer från komplexa blandmaterial. Med projektet är målet att som först i världen skapa en återvinningsprocess som på ett energi- och kostnadseffektivt sätt kan rena bomull från oönskade fossila fibrer.

Projektledare: Södra Skogsägarna Ek för

Vägar till ökad materialåtervinning inom ideell second hand

Mängden textilier som går till förbränning är högt. Projektet ställer frågan hur ideella organisationer kan säkerställa högsta nivå av återanvändning och materialåtervinning med högsta möjliga miljöeffekt.  Samt hur ska en samordnad sorteringsanläggning byggas upp för att hantera separata flöden från flera second-hand-organisationer?

Projektledare: Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Digitala tvillingar för återvinningsanläggningar

Projektet ska utreda möjligheten att utveckla och utvärdera digitala tvillingar för återvinningsanläggningar generellt och anläggningar för organiskt avfall specifikt. Projektet ska även utreda om och under vilka förutsättningar digitala tvillingar kan bidra till andra fördelar, som bland annat ökad produktivitet och ökad återvinningsgrad.

Projektledare: Respace AB

RE:Source

Fler trendspaningar