”Kan bli mycket trevligare att bo i den klimatomställda staden”

En trevligare och bättre vardag än nu. Det menar forskare vid Lunds universitet kan bli effekten av klimatomställningen i städer. Forskarna förmedlar en bild tvärtemot den som ofta ges – inte minst i politiska sammanhang.

– Att något blir bättre eller sämre är ju ett subjektivt mått, säger Jamil Khan. Normer ändras över tid och det som upplevs som självklart idag kanske inte är det i framtiden.

Jamil Khan är lektor i miljö- och energisystem vid LTH, Lunds universitet och forskar om hur olika styrmedel kan göra att Sverige når klimatmålet om nollutsläpp på växthusgaser år 2045. I hans fall är fokus på att göra städer och transporter mer miljövänliga.

– Tar vi uppdraget att sänka utsläppen på allvar, lär det ske ett skifte i synen på vad utemiljön i staden är till för.

För att nå nollutsläpp bedöms fordon ofrånkomligen få en mer undanskymd roll. Det gäller även bilar som drivs på el. Vägarna i staden reserveras istället för cyklister och gångtrafikanter. Samt för viss kollektivtrafik, utryckningsfordon och för personer med begränsad rörlighet.

När framkomligheten med bil begränsas förändras även stadsplaneringen, enligt Jamil Khan.

15-minutersstaden

– Det pratas ibland om 15-minutersstaden som ett mål. Det betyder att boenden ska kunna nå visst basalt utbud med gång eller cykel på max en kvart. Livsmedelsaffärer så klart, men även idrottsaktiviteter, grönområden, frisör, vårdcentral och caféer.

Husfasad från Freiburg. Foto: Catharina Sternudd.

För större städer kan det innebära att stadsdelarnas publika mötesplatser vitaliseras. Det menar också Johanna Alkan Olsson. Hon forskar på hållbar omställning vid Lunds universitet.

– När man konkret tittar på frågan om stadsplanering upptäcker man att det finns så många fördelar med att planera staden för mindre trafik. Renare luft, mindre buller och säkrare trafikmiljö.

Stadens färgskala förändras

Också färgskalan ändras. Fler grönytor, kanaler och dammar; mindre gråsvart asfalt och sten. Vackrare, men inte bara det. Det kan också minska översvämningsrisken, sänka temperaturen varma sommardagar och gynna den biologiska mångfalden.

– Till skillnad från vad många tror behöver grönblåa städer inte bli så dyra, säger Johanna Alkan Olsson.

Catharina Sternudd är lektor i arkitektur och forskar bland annat om hållbara städer. Hon tror att fler arbetstillfällen blir ytterligare en fördel med den klimatanpassade staden.

– Butiksutbudet påverkas om den cirkulära ekonomin slår igenom. Fler affärer som lagar elektronik, renoverar möbler och erbjuder andra slags renoveringstjänster.

Så kan staden förändras:

  • Med färre bilar blir umgängesytorna fler
  • Stadsdelarna vitaliseras
  • Fler träd, inte minst fruktträd
  • Mer dammar, kanaler och vattenblänk
  • Taken nyttjas bättre – till växter eller solpaneler
  • Fler butiker erbjuder renoveringstjänster
  • Mer närodlat och fler kolonilotter

Lunds universitet

Fler trendspaningar