Guide skapas för framtidens stadsgator

Flerfartsgata, ett exempel på gatumodell från designguiden, en boulevard med plats för människor, transporter och grönska. (Illustration: Spacescape).

Smarta Gator är ett av Sveriges största trafikforskningsprojekt. Projektledaren Alexander Ståhle ser stora förändringar framför sig. Ser en framtid där gatan åter är till för människor, möten och aktiviteter. Inte per automatik en plats för bilar. Snart kommer därför designguiden – en guide som hjälper planerarna att bygga framtidens stadsgator.

Alexander Ståhle är stadsbyggnadsforskare vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Visionen han har är att stadsrummet i framtiden ska se ut som innan bilarna tog över.

– Idag lever vi med regelverk, riktlinjer och föreskrifter för gatuplanering som i grunden är en 50-talsprodukt. De är varken uppdaterade eller relevanta för morgondagens krav och utmaningar.

Plats för aktivitet

Istället vill Ståhle att stadens gator ska vara en plats för aktivitet, en plats där barn leker, vuxna kopplar av och en plats där trafik och transporter sker på stadslivets villkor. Konstaterar att urbaniseringen påverkar planeringen. Fler människor i städerna ställer högre krav på miljö och livskvalitet, att gator och stadsmiljöer måste ge mer plats åt boende och cyklister.

Och här kan digitaliseringen vara till nytta. Självkörande fordon och elektrifierade transporter ger goda förutsättningar för en både säkrare och renare gatumiljö.

– Det kommer att underlätta våra liv, men kommer också att ställa andra krav på gatuplaneringen.

I designguiderna finns planeringsmodeller för bland annat gångfartsgator med maxhastighet 5–10 km/tim och lågfartsgator med max 20–30 km/tim. Själv menar Ståhle att 30 km/tim bör vara en ny bashastighet för fordonstrafiken i tätort.

– Alla transportslag ska kunna gå på alla gator, men på människans villkor.

Projektets koncept har testats i tre stadsdelar i innerstaden. Under namnet Stockholms framtidsgator öppnades tre gator upp för stadsliv och lek. Parkeringsplatser togs bort och biltrafiken begränsades med hjälp av gångfartsområden.

– Utfallet var positivt, säger Ståhle. De boende var nöjda, både barn och vuxna. Det knorrades lite om bristen på p-platser, men det var ganska marginellt. Det blev en tryggare trafikmiljö och vistelsen på gatorna ökade med 200 procent.

Designguiderna ska presenteras i början av sommaren. Intresset från landets kommuner är redan stort och förhoppningen från forskningsprojektet är att en helt ny nationell standard för gatuplaneringen kommer att tas fram.

KTH

Fler trendspaningar