Kollektivtrafiken kan tappa var femte resenär. Arbetsresandet minskar och fler arbetar hemifrån. Samtidigt kan det privata bilresandet utanför arbetstid öka rejält. Det är slutsatsen i en rapport från konsultföretaget WSP, i vilken 1 800 invånare i Stockholm, Västra Götaland och Skåne intervjuats.

De förändringar som kom med coronakrisen skedde blixtsnabbt. Det har lett till att nya resvanor etablerats och mycket tyder på att en del av dessa vanor kan komma att bli bestående, konstaterar WSP i rapporten.

– Det sägs att det tar 90 dagar tills ett nytt beteende fastnar, ju längre krisen håller på desto mer lägger vi fast våra nya vanor, säger Daniel Firth, trafikexpert på WSP till Dagens Nyheter.

Visserligen är det för tidigt att dra långtgående slutsatser, menar WSP, men troligt är att färre kommer att arbetspendla och istället jobba hemifrån. 54 procent av stockholmarna svarar i enkäten att de har möjlighet att jobba på distans.

Hälften tänker cykla eller gå

Av de som tänker byta färdsätt väljer cirka hälften bil, en fjärdedel väljer cykel och en fjärdedel att gå. Mer än var femte av de intervjuade säger att de skaffat cykel och ytterligare 14 procent anger att de cyklar mer än före coronakrisen.

Undersökningen tyder på att kollektivtrafiken kan tappa cirka en av fem resenärer i storstadsregionerna – kanske ännu mer. Stockholmarna hör till de som är mest tveksamma att åka kollektivt. Det som kan få flest att återvända till kollektivtrafiken är glesare säten och användandet av en trängselapp. En tredjedel vill se krav på användning av munskydd.

Bilresandet på fritiden kan gå upp

Samtidigt uppger många i enkäten att de kommer att använda bilen mer på fritiden. Det tyder på att bilresandet kommer att gå upp, då fritidsresor utgår 70-80 procent av alla personresor.

– Bilresor utanför jobbet kan öka rejält, mitt på dagen och på kvällar och helger, säger Daniel Firth.

Redan nu uppger 12 procent att de använder bilen mer och 9 procent har köpt bil under sedan epidemin bröt ut.

Enkäten besvarades av totalt 1 800 personer mellan 18 och 70 år, fördelade på 1 000 invånare i Stockholms län, 500 i Västra Götaland och 300 i Skåne. Datainsamlingen gjordes den sista helgen i maj 2020.

WSP: Så påverkas pendlingsvanor av en pandemi – en mobilitetstudie under unika förutsättningar

Dagens Nyheter