Foto: Transdev.

I takt med att trycket på elsystemet ökar blir riskerna allt större att det inte klarar av att leverera den effekt som efterfrågas vid en viss tidpunkt. Därför startas nu projektet ”Elektrifierade persontransporter – en del av den smarta staden”. Målsättningen är ett balanserat elnät som klarar en ökad mängd laddbara transportfordon.

Målet med det nya projektet – som delfinansieras av Vinnova – är att öka lokal laddkapacitet utan omfattande förstärkningar av elnätet. Detta ska nås genom smart laddning och energilagring.

I Västerås kommer projektet att skapa den första bussdepån i Sverige som genom algoritmer optimerar laddning av fordon i kombination med energilager och lokal energiproduktion. Samtidigt som pilotanläggningen strategiskt styr sitt effektuttag kan den fungera som resurs i elnätet genom att erbjuda efterfrågeflexibilitet och balanstjänster.

Ytterligare något som ska analyseras är i vilka fall som miljö- och klimatnyttan blir som störst och där det är samhällsekonomiskt mest lönsamt att elektrifiera i närtid.

Projektet drivs av Tvinn och BioDriv Öst. Övriga deltagare är ABB, Altris, Scania, Solkompaniet, Svealandstrafiken, Transdev, Region Uppsala samt Uppsala universitet. Projektet startade i februari 2021 och pågår i två år, med en samlad budget på drygt 19 miljoner.

BioDriv Öst