Nordiska Rådet har publicerat en kortrapport med checklistor och inspiration för att utveckla Agenda 2030 och hållbarhetsmålen på lokal nivå.

Några punkter i checklistan:

En bra utgångspunkt är att bedöma hur din organisation arbetar med hållbarhet idag och identifiera aktiviteter som redan bidrar till hållbarhetsmålen.

Kom fram till hur hållbarhetsmålen passar in i organisationens arbete. Använd själv-värderingen som utgångspunkt för en dialogprocess med ledning och andra lokala och regionala samhällsaktörer.

Bestäm hur många hållbarhetsmål ni ska prioritera. Besluta utifrån självvärderingen och dialogprocesser om ni vill använda ett holistiskt angreppssätt eller ett riktat angreppssätt i tillämpningen.

Besluta var i organisationen ansvaret för arbetet med Agenda 2030 och hållbarhetsmålen ska placeras. Ansvaren och uppdragen måste fördelas och kommuniceras tydligt i hela organisationen. Fastslå hur hållbarhetsmålen ska integreras i centrala styrdokument. Behöver ni ändra på nuvarande rutiner eller skapa nya för ert arbete och organisationen, till exempel för rapportering? Det är viktigt att alla nivåer i organisationen är involverade och att besluten kommuniceras tydligt inom organisationen.

Planera uppföljningen. Det är viktigt att följa upp framstegen för att säkerställa att ni undviker konflikter och istället fokuserar på synergier mellan hållbarhetsmålen. De övergripande frågorna att ställa vid beslut om indikatorer, framgångskriterier eller milstolpar är: ”Hur vet vi att vi är på rätt spår?” och ”Hur vet vi att våra aktiviteter gör skillnad?”

Kommunicera utfört arbete internt och externt. Ta i dialog med organisationen fram en plan för hur ni regelbundet ska kommunicera ert hållbarhetsarbete.

Rapporten: Agenda 2030 och hållbarhetsmålen på lokal nivå