Malmö har gjort sig känd som en cykelstad av klass. Stora investeringar har gjorts de senaste åren och kommer att fortsätta. Senaste satsningen är en cykelgata efter nederländsk modell.

Cykelgatan blir en 700 meter lång etapp av Hohögsgatan i Videdal. Gatan kommer även i fortsättningen att tillåta biltrafik, men den ska göras grönare och ändras så att cyklisterna sätter tempot för trafiken.

Målen med förändringen är både att öka cykeltrafiken och att skapa en säkrare trafikmiljö. Bland annat blir det en rekommenderad hastighetsgräns på 20 kilometer i timmen. Andra planerade åtgärder är att trafikanter från korsande vägar får väjningsplikt, att tre fartgupp för bilister placeras på sträckan och att 22 träd i urnor placeras ut i gatan för att bidra till en trevligare gatumiljö.

Förändringarna genomförs under juni. En mätning av effekterna kommer att göras i september.

Malmö Stad