Parkhuset . Foto: Fabege.

Storskaligt återbruk av betong, trästomme och klimatsmarta materialval ska halvera klimatpåverkan vid byggnationen av Parkhuset i Solna Business Park.

Projektet förväntas klara att sänka utsläppen till 225 CO2/kvm – det är hälften så stor klimatpåverkan i jämförelse med ett traditionellt nybyggnadsprojekt.

För att lyckas med har byggherren, Fabege, säkrat att delar från betongstommen i ett rivningsprojekt i Solna Business Park kan återbrukas i nybyggnationen. Preliminärt kan cirka 3.500 kvm håldäckselement kan återbrukas, vilket motsvarar en besparing på ungefär 300 ton CO2.

Parkhuset atrium. Foto: Fabege.

Dessutom byggs Parkhuset med trästomme och klimatsmarta materialval genom hela projektet.

Parkhuset blir det första projekt ut i forskningsprojektet ”Återhus – att bygga hus av hus”. Projektet går ut på att återbruka tunga byggnadsdelar i en branschövergripande övergång till cirkulär ekonomi, där fokus ligger på att stomdelar och fasader av betong, samt stål ska återbrukas vid ny- och ombyggnation.

Projektet består av 13 samverkanspartners och utförs med stöd från Vinnova.

Vad gäller Parkhuset har Fabege tagit hjälp av RISE, NCC och Codesign som säkerställt att delar från betongstommen kan återbrukas.

Fabege