Det krävs en omedelbar förändring för att minska modeindustrins miljöpåverkan. Det är slutsatsen i en ny studie från Chalmers och flera andra internationella universitet. I studien görs en grundlig analys av vad som krävs för att industrin ska bli hållbar.

Modeindustrin är en av den mest förorenande och klimatpåverkande branscherna av alla och kan stå för upp till tio procent av de globala växthusgaserna. Framför allt är det framväxten av ”fast fashion” eller snabbmode, som bygger på billig tillverkning, upprepad konsumtion och kortlivad användning av plagg, som drivit upp branschens negativa miljöpåverkan, slår studien fast.

Snabbmodet har ökat mängden material i systemet mycket kraftigt. Modevarumärken producerar nu nästan dubbelt så mycket kläder i dag jämfört med före år 2000.

Lång och komplex kedja

Branschens stora miljö- och klimatpåverkan beror också på dess långa och komplexa distributionskedja, från jordbruk och petrokemisk produktion (fiberproduktion) till tillverkning, logistik och handel. Alla produktionssteg har miljöpåverkan genom vatten-, material-, kemikalie- och energianvändning.

Den initiala miljöpåverkan är störst i de länder där textil- och klädesproduktion genomförs. Industrin ger upphov till 92 miljoner ton avfall och konsumerar 79 miljarder kubikmeter vatten per år. Därtill används en stor mängd farliga kemikalier, som är skadliga för miljön, fabriksarbetarna och i slutändan även konsumenterna.

När kläderna slutförbrukats ger de upphov till stora mängder textilavfall, där det mesta förbränns, deponeras eller exporteras till utvecklingsländer.

Forskarna föreslår följande lösningar för att komma tillrätta med branschens problem:

Politisk nivå. Hårdare lagstiftning, grön beskattning och införandet av verktyg som skapar större balans och ”saktar ner” hela systemet. Införande av producentansvar.

Industriell nivå. Förebygg avfall, investera i lösningar som minskar föroreningar, undvik överproduktion och slut materialkretsloppen. Gör leverantörskedjan transparent.

Återförsäljare. Skapa nya affärsmodeller som understödjer långsammare klädkonsumtion och cirkulär ekonomi. Inför en ny prismodell som avspeglar klädesplaggens miljöpåverkan.

Konsumentledet. Konsumera kläder ansvarsfullt, köp färre plagg och förläng deras livslängd.

Läs hela rapporten i Nature Reviews; Earth and Environment