Volkswagens nya elbil ID 3.

Hur står sig egentligen elbilen mot bensin- och dieselbilen, sett över hela livscykeln? Två, mycket omfattande studier, ger nya infallsvinklar och visar att elbilen presterar allt bättre.

Den ena rapporten är författad av Auke Hoekstra vid Eindhovens tekniska universitet i Nederländerna.

Auke Hoekstra har granskat flera tidigare studier, som jämfört elbilars miljöpåverkan med fossila. Han fann att flera av de antaganden som gjorts i studierna, som företrädesvis kommer från Tyskland, inte längre stämmer.

Elbilarnas batterier ger höga koldioxidutsläpp vid produktion. Tidig batteriproduktion kunde ge höga koldioxidutsläpp, upp till 175 kg koldioxid per kWh batterikapacitet. Numera är utsläppen betydligt lägre och ligger på cirka 85 kg koldioxid per kWh.

Elbilsbatterier har kort livslängd. Tidiga elbilsbatterier hade en livslängd på cirka 15 000 mil. Men nya elbilsbatterier har en betydligt längre livslängd, upp till 50 000 mil. Enligt Kristina Edström professor i kemi och forskningsledare för Ångström advanced battery center, kan batteri-livslängden vara upp till 100 000 mil i vissa elbilar. Läs mer om det här.

Elbilarna laddas med smutsig elmix. Många studier utgår från att elmixen är densamma under hela bilens livslängd. Detta när den i själva verket blir allt renare i takt med att fossila energikällor fasas ut till förmån för förnybara, en utveckling som accelererat på senare tid.

I studien har Auke Hoekstra också funnit att klimatpåverkan från elbilar jämförts med orealistiska utsläppsdata för bensin- och dieselbilar. Dessa utsläppsdata bygger ofta på laboratorietester, som ger orealistiskt låga siffror. Utsläppsdata från verklig körning ger vanligtvis högre siffror.

Elbilen missgynnas också av att den jämförs med en mogen teknik för bensin- och dieselbilar. Efterhand som elbilsproduktionen mognar kommer den bli allt mer fördelaktig ur miljö- och klimatsynpunkt.

Omfattande livscykelanalys

Nyligen kom även en mycket omfattande livscykelanalys-rapport av elfordon, beställd av EU-kommissionen.

Rapporten tar ett bredare perspektiv än de flesta andra tidigare rapporter i ämnet. I rapporten påpekas att bilars miljöpåverkan handlar om betydligt mer än bara klimatet, som energibehov, mineralutvinning, vattenåtgång och partikelutsläpp. Dessa aspekter måste vägas in, men diskuteras inte lika frekvent.

Rapporten visar att elbilen, ur ett livscykelperspektiv, redan i dag är bättre än bensin- och dieselbilen på de flesta punkter. I europeiska länder ger elbilen i genomsnitt 45-53 procents lägre koldioxidutsläpp än motsvarande fossilbilar.

Elbilen presterar även bättre när det gäller vattenbrist, kumulativt energibehov, marknära ozon, partikelämnen, toxicitet och hälsoeffekter.

Det enda område där elbilen, enligt studien, har sämre resultat är det som handlar om risken för utarmning av mineraler och metaller, men även inom det området jämnar det ut sig i jämförelse med andra drivlinor, på 30 års sikt.

Comparing the lifetime green house gas emissions of electric cars with the emissions of cars using gasoline or diesel

Determining the environmental impacts of conventional and alternatively fuelled vehicles through LCA