Innovationsprogrammet Viable Cities – en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas – ger nu tolv projekt totalt 28 miljoner i finansiering.

Viable Cities ska vara en katalysator för radikalt nya former av samarbete och innovation kring smarta, hållbara städer. Det främsta målet är att bidra till forskning och innovation inom området, som ett led i arbetet att uppnå svenska energi- och klimatmål och stärka förutsättningarna för en hållbar tillväxt.

Här är några av de projekt som nu får stöd:

Digitaliserade odlingssystem – projektet utvecklar modeller för gemensam digital infrastruktur för resursflöden som kopplar samman urban odling, fastighet och fjärrvärmenät. Detta som grund för småskalig urban matproduktion.

Digitala tomater – Projektet handlar om att utveckla modeller för återvinning av spillvärme från datacenter till urban matproduktion och jordtillverkning i täta stadsmiljöer. Målet är att i Göteborg uppföra en första anläggning med odlingsväxthus tätt integrerat med data-centret som drivs av spillvärme och biologiskt avfall till klimatneutral matproduktion i staden.

Hållbarhet blir standard – Projektet syftar till att fånga upp innovativa lösningar från pilotprojekt i flera kommuner. Detta för att påskynda klimatneutral stadsutveckling genom att nya lösningar med stor potential snabbare kan bli standard i nya och befintliga områden. 

Ett tak, fem möjligheter – ekosystemtjänster – Projektet ska, med utgångspunkt i Gävle, kartlägga drivkrafter och hinder för fastighetsägare (främst små och medelstora) för att stärka och bevara ekosystemtjänster.

Energimyndigheten