Covid-19-pandemin kommer förändra framtida resmönster för medarbetare på svenska myndigheter permanent. Den största påverkan kommer troligen bli på arbetsresor som minskar till förmån för fler digitala möten. På pendlingsresor blir den kvarstående effekten av pandemin mindre.

Det förutspår forskare vid Sveriges kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2 och Lunds universitet, efter att ha slutfört en första studie av hur arbets- och resmönster förändrats de senaste månaderna för medarbetare på fem offentliga myndigheter.

Forskarna har i studien ställt frågor om pendling och affärsresor, attityder till olika färdmedel och val av resesätt, men också om användning av digitala verktyg och virtuella möten. Totalt har 719 respondenter deltagit.

Föga förvånande har det under pandemin skett en omfattande förändring av såväl pendlingsresor som arbetsresor. 86 procent av de svarande uppgav att deras pendling förändrats under COVID-19 pandemin.

Tror förändringen kvarstår

För arbetsresor, som ofta betraktas som en del av arbetsplatskulturen och därmed är svårare att förändra, är minskningen ännu större. Endast tre procent uppgav att de fortsatte genomföra affärsresor som tidigare. De allra flesta mötena genomfördes istället digitalt.

Studien visar också att de flesta tror att de nya mötes- och samarbetsrutinerna kommer att kvarstå även efter att pandemin klingat av. En majoritet av respondenterna tror dock att arbetspendlingen kommer att återgå till samma nivåer som tidigare.

Studien genomfördes i mitten av april 2020. Resultaten kommer att presenteras på ett digitalt seminarium tisdagen den 23:e juni.

Sveriges kunskapscentrum för kollektivtrafik